הסכם שימוש

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר, אך מיועדים לכל משתמשת ומשתמש באתר

מבוא

א. ברוכים הבאים לאתר "האורגני קידום חקלאות בע"מ" ח.פ. 516216801. האתר הינו אתר הזמנות קניות מקוונן למוצרים אורגנים או מוצרים אשר גודלו ע"י חקלאים בחקלאות בת קיימא לא מפוקחת.

ב. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה באמצעות המייל service@haorgani.co.il או באמצעות האתר
ג. הינך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון, בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות במסגרתו על ידך הינך מאשר כי קראת את התקנון, וכי הינך מסכים ומאשר את כל הוראותיו, והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולשים והמשתמשים באתר לבין בעלי האתר. תהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ד. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"). ללקוח לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את התקנון.
ה. בעלי האתר רשאים לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו ללא הודעה מוקדמת.
ו. האתר מיועד לשימוש לציבור הגולשים בישראל בלבד, בני 18 ומעלה.
ז. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר.

הגנת הפרטיות

ח. השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח) מובהר כי אין חובה למסור פרטים כלשהם מעבר לפרטים הבסיסיים הנדרשים בטופס ההצטרפות למעט פרטי תשלום.
ט. בעת ההרשמה לאתר על הלקוח למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של האתר והוא מאשר לו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
י. הלקוח מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר של בעלי האתר או מי מטעמם.
יא. בהצטרפותו לאתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר איתו ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים.

תנאים לגבי הוספת תגובות והודעות

יב. האתר מאפשר למשתמש להוסיף ולהעלות לאתר חוות דעת לגבי מוצרים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתו. המשתמש מסכים, כי מנהלי האתר אינם בהכרח עוברים על חוות הדעת והן אינן נערכות על ידם וכי הן מוצגות באתר כפי שהן, מבלי שנבדקת מהימנותן, דיוקן ונכונותן ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מחוות הדעת.
יג. המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכללו כל מידע אשר מפר זכויות קנייניות של אחרים או כל התייחסות העלולה לפגוע בזולת או כל מידע בלתי חוקי או המהווה לשון הרע או פוגע בפרטיות או כל חומר העלול להטעות צרכן.
יד. המשתמש מתחייב לפצות או לשפות את בעלי האתר בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
טו. ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לתקן או למחוק את חוות הדעת שנכתבו על ידו, בשלמותן או בחלקן וכל חומר או מידע מהאתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של בעליו וזאת מבלי שיהיה מחוייב לתת על כך הודעה ללקוח.

רכישת מוצרים ושירותים באתר

טז. באתר נמכרים פירות וירקות ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל בהתאם למפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
יז. האתר מציג תוצרת שמקורה מגוון סוגי חקלאות, כל חקלאי והפיקוח שלו. יצויין כי התוצרת המוצגת באתר כוללת גם תוצרת שמקורה בחקלאות מקיימת קהילתית ללא פיקוח אורגני ועל בסיס אמון, מוצרים אלה מסומנים כ'בת קיימא' וגם תוצרת שמקורה במגדלים או משווקים אורגניים מוצרים את מסומנים כ 'אורגני'.
יח. בעלי האתר עושים כמיטב יכולתם לסימון התוצרת שבאתר בהתאם לחקלאי המגדל, אך הלקוח מסכים ומאשר כי בכל מקרה בו התוצרת שתסופק לו בפועל תגיע מגורם אחר, מכל סיבה שהיא, הוא פוטר את בעלי האתר מכל טענה לגבי מקור המוצר.
יט. האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיני בעליו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, ולהחליף או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים או להוציא מוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
כ. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר
כא. המוצרים הנמכרים באתר ואשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- פירות וירקות יבחרו על ידי צוות האורגני ובאי כוחם ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין המוצרים שיסופקו לו.
כב. יתכן ויופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי, במקרה זה, וכאשר הוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את האתר מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר, וכמובן שהלקוח לא יחוייב בגין המוצר שלא סופק.
כג. האתר נועד למכירה לצרכנים או סיטונאים, אולם, האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע מכירת מוצרים כלשהם ללקוח מעבר לכמות מסויימת, ולקבוע תעריפים שונים לכמויות סיטונאיות.
כד. מחיר המוצרים הנמכרים באתר ישתנה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך במתן כל הודעה מראש.
כה. ידוע ללקוח כי חיוב ההזמנה בגין מוצרים נשקלים יהא בהתאם לשקילתם בפועל על ידי עובדי האורגני. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח הוא מוערך בלבד, וכי מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל וללקוח לא תהא לו כל תביעה או טענה בשל כך.

התשלום

כו. התשלום בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע"י הלקוח במועד הרשמתו לאתר, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים.
כז. ידוע ללקוח כי סכום התשלום בפועל יכול ויהיה שונה מהסכום שמופיע בהזמנה על ידו, כאשר סכום התשלום בפועל כולל את מחירי המוצרים לאחר שקילתם ע"י עובדי האורגני ואינו כולל מוצרים אשר חסרים ולא מסופקים כאמור.
כח. התשלום עבור המוצרים שהוזמנו יהיה לפי מחירם במועד ביצוע ההזמנה, אולם במקרים בהם חל שינוי משמעותי במחיר פריט כלשהו, האתר שומר לעצמו את הזכות להתקשר ללקוח ולהודיעו על השינוי במחיר, וללקוח תהיה האפשרות לאשר את ההזמנה לפי המחיר המעודכן או לבטל את הזמנת הפריט
כט. סכום התשלום בגין ההזמנה יכלול את התשלום בגין דמי המשלוח כפי שאלו מפורטים באתר. האורגני שומר לעצמו את הזכות לעדכן סכומים אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

משלוח ואספקה

ל. האורגני יספק את המוצרים לכתובת הלקוח, כפי שהיא פורטה בטופס ההזמנה או הצטרפות לאתר, או לנקודת החלוקה ממנה יאספו המוצרים ע"י הלקוח, לפי בחירתו.
לא. המשלוח יסופק ללקוח בהתאם לאזורי המשלוח ובמועדי האספקה המפורטים באתר בלבד.
לב. האורגני יעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, מזון טוב איננו מתחייב לספק את כל המוצרים שבהזמנה בין אם צוין, שהם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.
לג. הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי מטעמו במענו, הוא מאשר להאורגני להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שתואם עם הלקוח, לרבות נקודות איסוף.
לד. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי ככל והושארה ההזמנה בסמוך מענו או במקום אחר שתואם, האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה, קילקול או כל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ותביעות כנגד האתר ובעליו.

החזרת מוצרים

לה. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.
לו. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון מתכלים (כגון פירות וירקות) או מוצרים פסידים תתאפשר עד 14 יום מתאריך האספקה כנגד חשבונית בלבד.
לז. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו..
לח. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
לט. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

ביטול ושינוי הזמנה

מ. ביטול או שינוי הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר אך ורק לפני מועד סגירת ההזמנות, הוא מועד הקטיף, יומיים לפני מועד החלוקה ולכל המאוחר 10:00 בבבוקר יום לפני החלוקה.
מא. האתר יהא רשאי לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום בגין ההזמנה, האתר יהיה רשאי לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי ו/או שהלקוח לא אישר את הספקתו במחיר מעודכן, וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
מב. לאחר מועד הקטיף, בוקר לפני החלוקה, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והלקוח יחויב בתשלום בגין ההזמנה במלואה.
מג. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

אבטחת מידע

מד. אתר האורגני נתמך ע"י חברות אבטחת מידע בכדי לאפשר לכם להנות מקנייה בטוחה לחלוטין. באתר מופעלים מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע בו .
מה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
מו. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

קניין רוחני

מז. הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחריים עיצוב גרפי וכדו' שייכים בלעדית לבעלי האתר.
מח. בעלי האתר מאשרים לעשות שימוש לא מסחרי בלבד במידע שבאתר, לרבות שיכפול והעתקה, ובלבד שבסמוך לו יצוין מקורו באתר האורגני בתוספת קישור לאתר.
מט. המשתמש באתר מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית באמור בחוות הדעת שהועלו על ידו לאתר, ולאתר ובעליו יתאפשר לעשות בחוות הדעת כל שימוש שהא לפי שיקול דעתם הבלעדי.

שונות

נ. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית, הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
נא. כל הודעה שתשלח ע"י האתר ללקוח על פי הכתובת או האימייל שניתנה ע"י הלקוח בעת הרישום לאתר תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום מסירתה.

בקניה מעל 480 ש''ח בחנות האורגני תקבלו במתנה בקבוק סיידר אלכוהולי 750 מ"ל של המתססה

התמונה להמחשה בלבד

להנות משפע של תוצרת משובחת ובמבצעים מעולים, עד הבית🍅

עדכונים אחרונים מהאורגני

לעדכונים שוטפים וכל מה שמעניין בעולם החקלאות האורגנית והבת-קיימא, נרשמים ומצטרפים למעגל החקלאים והצרכנים של האורגני.

האורגני מבטיח לשלוח רק דברים מעניינים ממש!